enrico

82 teksty – auto­rem jest en­ri­co.

Skryłaś się w moim ser­cu, a ja głucho-niemo szu­kałem Ciebie po całym świecie.

...a prze­cież tak głośno pukałaś. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 marca 2012, 10:03

Gdy­by śpiew był ko­lorem, miałby barwę Two­jego serca.
Jakże wy­razistą w czar­no-białym świecie uczuć........

Dla mo­jej Kundzi,
naj­wspa­nial­szej ner­wuski pod słońcem. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 lutego 2012, 12:41

Otu­lona smut­kiem zimy,
Za­pom­niała o na­miętności lata...

Do­piero za­pach białych tu­lipanów w po­koju obudził w niej wspomnienia 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 lutego 2012, 11:06

Zap­ro­siłaś mnie do swo­jego og­ro­du, bym poczuł za­pach życia...

Te­raz cze­kam, aż zap­ro­sisz mnie do stołu, bym poczuł smak jego... 

myśl
zebrała 57 fiszek • 6 listopada 2010, 13:52

Na białej równi­nie mil­cze­nia wsłuchuję się w Twój szept. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 2 listopada 2010, 09:38

* * *

pod sto­pami gałązki
zmierzchu
od gwiazd głośno
od oczu niebiesko
skrzyp­ce no­cy wysokie
jak żal

od mu­zyki cicho
niespiesznie
sad wie­czor­ny po kolana
we śnie
prze­cież miał cię porwać
unieść w dal

co­raz wol­niej oddycha
niebo
gwiez­dnym żarem
miłość
dlaczego

-zaśniesz 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 26 października 2010, 21:39

Na drodze życia zaw­sze po­jawia się miłość, a da­lej to już tyl­ko obus­tron­ny nakład uczuć, cza­su i zaan­gażowa­nia spra­wi co się z nią stanie. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 13 lipca 2010, 08:58

Na czułość w in­nym wy­daniu niż w sy­pial­ni zaw­sze jest miejsce.

Mo­jej Kundzi 

myśl
zebrała 64 fiszki • 9 lipca 2010, 19:24

Chcę na sty­ku naszych światów stworzyć wspólny byt. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 8 lipca 2010, 14:12

Pragnę być tyl­ko z moją ko­bietą,a do­piero później z resztą świata.

Mo­jej Kundzi 

myśl
zebrała 61 fiszek • 7 lipca 2010, 15:14
enrico

teksty

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

enrico

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność